இலங்கை போக்குவரத்து சபை வேலை வாய்ப்புக்கள்

இலங்கை போக்குவரத்து சபையில் நிலவும் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு நாடு பூராகவும் இருந்து விண்ணப்பம் கோரப்படுகின்றது

பதவிகள் :

  • ஓட்டுணர் பதவி
  • நடத்துணர் பதவி

தகமைகள் :

  • O/L சித்தி
  • வயது 18 – 45 வயதுக்கு இடைப்பட்டவராக இருத்தல்

விண்ணப்ப படிவத்தை பெற கீழே உள்ள APPLY NOW என்ற சிவப்பு பட்டிணை அழுத்தவும்

Apply Now

வேலை விபரணத்தை பெற இந்த பதிவை வட்சப்பில் செயார் செய்ததும் Download வட்டிண் ஓப்பிண் ஆகும்