இலங்கை போக்குவரத்து சபை வேலை வாய்ப்புக்கள்

இலங்கை போக்குவரத்து சபையில் நிலவும் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு நாடு பூராகவும் இருந்து விண்ணப்பம் கோரப்படுகின்றது பதவிகள் : ஓட்டுணர் பதவி நடத்துணர் பதவி தகமைகள் : O/L சித்தி வயது 18 - 45 வயதுக்கு இடைப்பட்டவராக இருத்தல்…

HNB அஸ்யூரண்ஸ் வேலைவாய்ப்பு

HNB அஸ்யூரண்ஸ் வேலைவாய்ப்பு தகமைகள் : க.பொ.த (உ/த) சித்தி கணினி அறிவு காப்புறுதி பற்றி அறிவு இருத்தல் நல்லது ( கண்டிப்பாக அவசியம் என்பது இல்லை) ஆங்கில அறிவு குழுவாக வேலை செய்யும் திறன் தமிழ் மொழி அறிவு விரைவாக…